ആകാശമുട്ടായി

കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നം മാത്രമുള്ളവൻ

My Favourite Things

travel, books, art, stories, mumbai, music & more

Soo Nathan

Art, words, and the occasional octopus

Nostalgia

: Penning My Imagination :

____മേഘമൽഹാർ_____

ഇതൊരു പേടകമാണ്.. !! സഞ്ചാരത്തിന്റെ...🗺️സ്വപ്നത്തിന്റെ..😋 ഭ്രാന്തിന്റെ...👾 മുഹബ്ബത്തിന്റെ...♥️!! ഇതിൽ പുഞ്ചിരിയുണ്ട്... 😊കണ്ണുനീരുണ്ട്...😪 നിസ്സംഗതയുണ്ട്..😑!!

അഘോരശിവം

യാത്ര.. തത്വചിന്ത.. പ്രണയം.. രതി.. ആത്മീയത...

സ്വപ്‌ന സഞ്ചാരി - THE ULTIMATE TRAVELOGUE

യാത്രകൾ, യാത്രാ വിവരണം, പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ...............

The Writings of Sunil Upasana

സുനിൽ ഉപാസനയുടെ രചനകൾ

മര്‍ത്ത്യലോകം

അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും അറിവുകെട്ടവരും അടങ്ങുന്ന മര്‍ത്ത്യന്റെ ലോകം

Dr.Venugopalan Poovathumparambil

A medical graduate of Calicut medical college and specialisation in Anesthesiology and emergency Medicine with keen interest in prehospital care , pain management ,training and empowerment.Trained under the mentorship of Prof.M R Rajgopal .Currently working as Director of Emergency services under Aster DM Healthcare . Founder and Executive director of Active Network Group of Emergency Life Savers [ANGELS].He initiated academic emergency medicine in KERALA . He is a writer as well as social activist.Married to Dr.Supriya and Blessed with Neethu -Medicos. www.drvenu.blogspot.in. Email:drvenugopalpp@gmail.com, 91 9847054747

BLOSSOM LITERATURE

It is about Malayalam Literature .This include poems,stories,essays Etc.

വാക്കുകൾക്കൊരിടം

തുരുമ്പിക്കാത്ത, പൊടിപിടിക്കാത്ത, മങ്ങലൊട്ടുമേൽക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ ഒരിടം

firespirit

a journey begins........

Ayesha's Diary

La vie est belle

കൽപകം

ഗ്രിഗോബിസ് താഴ്വരയിലെ ഭ്രാന്തൻ എഴുത്തുകാരൻ...!!

Dream with neo

എനിക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം എഴുതാനൊരിടം. സിനിമയെ കുറിച്ചും പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചും.

The Bum who Travels

Experiencing Travel like a Local

Sketch Away: Travels with my sketchbook

Just another WordPress.com site

ആകാശമുട്ടായി

കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നം മാത്രമുള്ളവൻ